Gün Saat Oturum Adı Salon Sunum sıra No Bildiri No Başlık
10.05.2018 15:00 YE Yonca 1 1 YE SEKTORUNDE ARGE - GAPYENEV MERKEZİ
2 7 Türkiye’de Sürdürülebilir Enerji Kullanımı: Mevcut Durum ve Gelecek İçin Öngörüler
3 57 Türkiye Enerji Güvenliği ve Dışa Bağımlılığın Azaltılmasında Yenilenebilir Enerjinin İşlevi
4 63 Türkiye Biyogaz Potansiyeli ve Biyogaz Üretim Süreci
5 54 Enerji Verimliliği Merkezi ve Bursa Örneği
6 170 GAP Bölgesinde Karbon-Nötr Ekonomiye Geçişte Yeşil Enerji Teknolojilerine Yönelik Değer Zincirinin Kurulması
15:00 Biyogaz Tektek 1 29 Diyarbakır İlinin Hayvansal Atıklardan Elde Edilebilecek Biyogaz ve Elektrik Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi
2 38 Biyogaz üretiminde mikrobiyal konsorsiyuma genel bir bakış
3 100 Opuntia ficus indica ve Sığır Atığının Kofermentasyonu ile Biyogaz Üretiminin Araştırılması
4 33 Genetik Algoritma Yöntemi ile Biyogaz Motorlu Bir Kojenerasyon Sisteminin Optimizasyonu
5 128 Atıksuların Arıtılmasında Kullanılan Anaerobik Biyoreaktörlerde Biyogaz Üretim Potansiyellerinin Kıyaslanması
6 93 Adıyaman İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde Arıtma Çamurundan Biyogaz Üretimi
15:00 PV Güç elektroniği Koruklu 1 96 Güneş Takip Sistemi ve Maksimum Güç Noktası Takip Sisteminin PV Panelin Verimine Etkileri
2 98 Fotovoltaik Uygulamalar için MGNİ Yöntemlerinin Derinlemesine Araştırılması
3 40 Design and simulation of a maximum power point tracker using buck converter for photovoltaic system
4 89 Kısmi Gölgelenme Şartları için MATLAB Tabanlı Fotovoltaik Sistem Modellemesi ve MPPT Teknikleri
5 129 GAP Bölgesi için Güneş Takip Sistemi Yapılarının ve Kontrol Yöntemlerinin İncelenmesi
6 143 Arazi Şartlarına Uygun Fotovoltaik Kaynaklı Mikrodenetleyici Kontrollü Sensör Ağı Güç Ünitesi Tasarımı
15:00 Jeotermal Gündaş 1 62 Jeotermal Rezervuar Modelleme
2 64 Kütahya-Simav Jeotermal Sahası Re-Enjeksiyon Çalışmaları
3 72 The Evaluation of Water Sources in Bitlis The Province in Terms of The Geothermal Energy Generation
4 92 Türkiye' nin Jeotermal Enerji Potansiyeli ve Düşük Sıcaklıklı Kaynaklardan Elektrik Enerjisi Üretimi
5 153 Şanlıurfa Jeotermal Enerji Kaynakları Yönetimi İçin İdari Bir Model Önerisi
6 22 Güneş Enerjisi Destekli Jeotermal Isı Pompasının Yapay Sinir Ağı ile Performans Tahmini
15:00 Elektrik EV Tatlıca 1 113 Arazi Uygulamaları İçin Çok Noktalı Veri Toplama ve Kablosuz İletim Sistemi Geliştirilmesi ve Uygulanması
2 139 Mikro Şebeke Yapıları ve Enerji Yönetimi
3 123 Nümerik Hesaplamlarla Oluşturulan Reflektör Tasarımının Enerji Verimliliğine Katkısı
4 122 Tünel Aydınlatmasında Kullanılan LED ve Geleneksel Armatür Verimliliğinin Sayısal Analizi
5 130 ŞEHİR AYDINLATMASINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN İRDELENMESİ ŞANLIURFA İLİ ÖRNEĞİ
6 112 SERALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ
7 158 Düşük Sıcaklıklı Bir Kurutma Sisteminin Analizi
 
10.05.2018 17:00 Yapılarda EV Yonca 1 155 Binalar Etrafındaki Türbülanslı Akışın Sayısal Olarak İncelenmesi
2 116  Yüzey geometrisinin enerji verimliliğine etkisi
3 156 Farklı Tipte Dış Duvar Yapı Elamanları İçin Örnek Bir Binanın Isıtma Yükünün TS825 İle Hesaplanması
4 85 Konutlarda Optimum PV Öz-tüketim Değerlerinin Bulunması
5 171  Karbon-Nötr Ekonomiye Geçiş Perspektifinde Bir Yazılım Algoritmasının Geliştirilmesi ve GAP Bölgesi Binalar Sektörüne Uygulanması
6 25 Taşinmaz Değerleme Açisindan Yeşil Binalar
17:00 Kalkınma Çevre Toplum 1 Tektek 1 6 Türkiye’de Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı Hedeflerinin Gerçekleşme Durumunun Değerlendirilmesi
2 30 Yeşil Büyüme Odaklı Maliye Politikaları: Türkiye’den Uygulamalar
3 111 Yenilenebilir Enerjilere Yönelik Devlet Teşvikleri
4 114 Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Bakışı
5 134 Recent Developments in Urban Energy Efficiency: A Review for Turkey
6 135 Yenilenebilir Enerji Maliyetlerinin Toplum ve Çevre Sağlığı Üzerine Etkisi
17:00 Hidroenerji Koruklu 1 43 Hidroelektrik Santrallarda Kısıt Programlama ile Vardiya Çizelgeleme Probleminin Çözümü
2 44 AHP-TOPSIS-Tam Sayılı Programlama Entegrasyonu ile Hidroelektrik Santrallarda Bakım Strateji Optimizasyonu
3 42 AHP-TOPSIS Kombinasyonu ile Hidroelektrik Santrallarda Bakım Planlaması
4 107 Micro Scale Hydroelectric Power Plants for Energy Recovery in Wastewater Treatment Plants
5 81 POMPAJ DEPOLAMALI HİDROELEKTRİK SANTRALLER VE GELİŞİMİ
6 159  Nem Almalı-Nem Uzaklaştırmalı Bir Damıtma Sisteminin Analizi
17:00 Rüzgar Gündaş 1 15  Dünyada ve Türkiye de Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli Hakkında Bir Literatür Araştırması
2 133 Rüzgar Santrallerinin Şebeke Bağlantı Kriterlerine Uygunluğunun İncelenmesi
3 101 Estimation of Average Wind Speed for İskenderun Region Using Artificial Neural Network
4 147 Güneş Panellerinin Monte Edildiği Yüzeyin Panel Rüzgar Direncine Etkisinin Nümerik Araştırılması
5 175 Dairesel Silindirin Yakın Ard İzi Bölgesindeki Akışın Kontol Edilmesi
6 176 Dairesel Silindirin Yakın Ard İzi Bölgesindeki Akışın Delikli Silindir ve Ayırıcı Plaka ile Kontol Edilmesi
17:00 BIPV & GES Tatlıca 1 71 Konutlar için Çatı Üstü PV Sistemlerinde Tasarım Kriterlerinin İncelenmesi
2 16 Bina Çatılarındaki Güneş Panellerinin Güneşten Azami Ölçüde Yararlanacak Şekilde Konumlandırılması
3 169 Çatı Kurulumlu Fotovoltaik Enerji Santralinin Performans Değerlendirmesi
4 132 FOTOVOLTAİK SİSTEMLERİN YAPILARDA KULLANIM BİÇİMLERİ VE GAP BÖLGESİNDE FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI
5 48 Güneş Enerji Santrali (GES) Kurulumunda Harita Mühendisliği
6 73 Sabit Eğimli ve Tek Eksen İzleyicili Fotovoltaik Panellerin Enerji Verimliliği Açısından Karşılaştırılması
 
11.05.2018 10:30 Hücre-1 Yonca 1 35 Improving Certain Physical Properties of Zn1-xMnxO Thin Films depended on Production Route for Solar Cell applications: Sol-gel and Magnetron Sputtering
2 168 Photosensitivity performance of heterojunction devices based on ZnO
3 49 Vacuum-free Processed Cu2ZnSnS4 Solar Cell
4 82 CZTS/CdS Diode for the Substrate Type Solar Cell Application
5 173 Gelecek Nesil Bir Güneş Enerjisi Panelinin Kavramsal Tasarımı
6 46 Numerical study for enhancing the cooling of solar photovoltaic cells working under high temperature
10:30 Sanayide EV Tektek 1 31 Türkiye' de Endüstriyel Enerji Verimliliği Uygulamaları
2 9  Türkiye’de Sektörel Enerji Verimliliğinin Artırılması
3 52 Ambalaj Endüstrinde Enerji Verimliliği Ön Etüt Uygulamaları
4 53 Tekstil Sektöründe Enerji Verimliliği Uygulamaları
5 119 Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Endüstriyel İşletmelerin Enerji Verimliliği Değerlendirmesi
6 103 Enerji Verimli Üretim Çizelgeleme
10:30 Fotovoltaik Koruklu 1 140 Şanlıurfa İstasyonun Aylık Ortalama Global Güneşlenme Şiddetinin Trend Analizi
2 149 Bursa’da Şebeke Bağlantılı Bir Fotovoltaik Sistemin Tasarımı ve Performans Değerlendirmesi
3 165 Siirt İlinde Küçük Ölçekli Bir Güneş PV Sisteminin Tasarımı, İmalatı ve Deneysel Analizi
4 23 Diyarbakır İli İçin Uzun Dönemli Güneş Radyasyonunun Ekserji Analizi
5 87 Şırnak Üniversitesi Binalarının Çatı üstü Fotovoltaik Panel Potansiyelinin Belirlemesi
6 178 Pilot Bir Uygulama için Sabit ve Çift Eksenli Fotovotaik Sistem Simulasyonlarının Enerji Üretim Karşılaştırması
7 166 Su Üzerinde Kurulacak Fotovoltaik Enerji Santrallerinde Dalga Etkileri
10:30 Biyokütle Gündaş 1 94 Mikroalglerden Biyoetanol Üretimi
2 47 Dünyada ve Türkiye'de Biyoetanol Potansiyeli ve Kullanım Alanları
3 27  Türkiye ve Şanlıurfa İlinin Lignoselülozik Etanol Üretim Potansiyelinin İncelenmesi
4 117 Biyoetanol Elde Edilme Mekanizmaları, Avantajları-Dezavantajları
5 59 Prediction of the Heating Value of Biomass Based on Combinations of Proximate Analysis and Ultimate Analysis
6 41 ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ NESİL BİYOYAKITLARIN ARAŞTIRILMASI
10:30 Termal Solar Tatlıca 1 110 Jet Etkili Havalı Güneş Kollektörünün Etkinliğinin Deneysel Analizi
2 152 DÜZLEMSEL VAKUM TÜPLÜ BİR TERMAL KOLEKTÖRÜN TASARIMI
3 76 Düzlemsel Tip Güneş Kollektörlerinin HAD İle Modellenmesi
4 75 Düzlemsel Tip Güneş Kollektörlerde Verim Arttırıcı Uygulamalar
5 148  Farklı Tip Güneş Kollektörlerinin Isıl Verim Değerlerinin Hesapsal Zekâ Yöntemleriyle Tahmin Edilmesi
6 126  Stirling Motorlu Enerji Üretimi
 
11.05.2018 13:30 Bilişim Yonca 1 39 Nesnelerin İnterneti İle Konutlarda Enerji Verimliliği
2 11 Akıllı Kent Sistemleri ile Enerji Verimliliği 
3 61 Akıllı Evlerde Tüketilen Enerjinin Makine Öğrenmesi Yöntemleriyle Belirlenmesi
4 115 Veri Madenciliği Yöntemleri İle Meteorolojik Verilerden Kayıp Güneş Işınım Değerlerinin Tahmini
5 137 Tarımsal Üretimde Veri Madenciliği ve Optimizasyon Uygulamaları
6 136 SOSYAL MEDYA ORTAMINDA KULLANILAN ENERJİ KAVRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
13:30 Hücre-2 Tektek 1 120  Physical Properties Of SnO2 Thin Film Deposited By Spray Pyrolysis
2 118 Effect Of Different Copper Salts On The Properties Of CuS Thin Films Deposited By Chemical Bath Deposition
3 34 Role of the Film Growth Techniques in Zn1-xFexO Nanograined Thin Films for Optoelectronic and Solar Applications
4 51 Investigation of Optical and Electrical Properties of ITO Thin Films Produced by Magnetron Sputter Technique
5 174 Yenilenebilir Enerji Uygulamaları için Altın Takılı Plasmonik TiO2 Nanoyapılar
6 121 Effect Of Molarity On The Structural and Optical Properties Of Copper Sulfide Thin Films
13:30 Gıda Koruklu 1 124 Gıda Endüstrisinde Enerji ve Ekserji Analizi Uygulamaları
2 172 GAP Bölgesi Tarım-Gıda Değer Zincirinin Karbon-Nötr Ekonomi Perspektifinde İncelenmesine Yönelik Bir Çalışma
3 163 Geleneksel rüzgar değirmenlerinin yeşil gıda işlemede rolü
4 162 Volatiles Compound Changes During Sun Drying of Red Pepper
5 161 Degradation Kinetics of Carotenoids During Sun Drying of Red Pepper
13:30 Fotovoltaik 2 Gündaş 1 144 Güneş Panellerinin Monte Edildiği Yüzeyin Panel Kirlenmesine ve Termal Karakteristiğine Etkisi
2 90 Fotovoltaik Panellerde Sıcaklık Etkisinin Benzetim Ortamında Analizi
3 97 Güneş Enerji Santrallerinde Kısmi Gölgelenmenin Verimliliğe Etkisi
4 99 PV Sistemlerde Isı ve Tozlanmanın Panelin Performansı Üzerindeki Etkileri
5 167 PARTİKÜL MADDELERİN PV PANEL PERFORMANSINA ETKİLERİ
6 45 Hysteresis amplification stage system for the dust detection on solar panels and control of the cleaning protocol
7 88 Hareketli ve Sabit Güneş Panellerinin Benzetim Ortamında Verimliliklerinin Analizi
13:30 Tarım Tatlıca 1 28 Yeşil Gübre Baklanın (Vicia faba L.) Organik Yetiştirilen Pamukta(Gossypium hirsutum L.) Azot Döngüsünün Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi
2 19  SULAMANIN TOPRAKTAKİ KARBONDİOKSİT SALINIMINA ETKİSİ
3 17  ARAZİ TESVİYESİNİN KARBONDİOKSİT EMİSYONUNA ETKİSİ
4 86 Şanlıurfa için Farklı Derinliklerdeki Toprak Sıcaklıklarının Hesaplanması
5 151 ÇALIŞMA BASINCININ FAN TİPİ BİR SULAMA MEMESİNİN PERFORMANSINA ETKİSİNİN NÜMERİK ARAŞTIRILMASI
6 18 SICAKLIĞIN TOPRAKTAKİ CO2 EMİSYONUNA ETKİSİ
 
11.05.2018 15:30 Hidrojen & Yakıt Pilleri Yonca 1 68 Catalytic Strategies of Cobaloxime Catalysts for the utilization of CO2 and Hydrogen Evolution from H2O
2 24 Nötral pH'da Elektrokatalitik Hidrojen Üretimi için kararlı ve aktif Ni-katkılı MnOx Nanotel Elektrokatalizörünün Geliştirilmesi
3 157 Hidrojenin Depolanması ve Bor Hidrürlerden Hidrojen Üretimi
4 67 Metal Hidrid Tankların Diziliminde Optimum Aralığın Deneysel Olarak Bulunması
5 95 İhtiyaç Fazlası Elektrik Enerjisinin Depolanma Yöntemleri
6 109 Cathodic Electron Acceptors in Microbial Fuel Cell
7 146 Alkali Yakıt Pilleri ve Tesis Uygulamaları
15:30 Kalkınma Çevre Toplum Tektek 1 69 Bitcoin Madenciliğide Harcanan Enerji ve Sürdürülebilirliği
2 32 Güneş Enerjisi Yatırımları Karbon Yaşam Döngüsü
3 70 The Fixation of Greenhouse gase CO2 by Organoboron catalysts
4 56 Türkiye’nin Günlük Elektrik Enerjisi Üretiminde Yenilebilir Enerji Kaynaklarının Durumu ve Gelişimi
5 83 Temel Enerji Göstergeleri Açısından Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Ülkelerinin COPRAS Yöntemi ile Karşılaştırılması
6 84  Yenilenebilir Enerji Alternatiflerinde Çok Kriterli Karara Verme Tekniklerinin Analizi
7 154 Importance of the Operation and Maintenance Procedures at Solar Power Plants
15:30 Termal Sistemler Koruklu 1 26 800 KW MONOBLOK BİR TRAFO KÖŞKÜNÜN AKIŞ VE ISI KARAKTERİSTİKLERİNİN NÜMERİK ARAŞTIRILMASI
2 145 800 KW Monoblok Bir Trafo Köşkünün Çatı Sıcaklığının Havalandırma Performansına Etkisi
3 150 SERAMİK KURUTUCU BİR FIRINDA ISI KAÇIŞLARININ NÜMERİK ARAŞTIRILMASI
4 127 Yerleşim Alanında Bulunan Tek ve İki Bina Etrafındaki Rüzgar Etkilerinin İncelenmesi
5 10 İklim Verilerini Kullanarak Güneş Enerjisi Elektriksel Güç Tahmini
15:30 Mekanik sistemler & EV Gündaş 1 58 Yeşil Konutlarda, Alternatif Soğutma Sistemi Olarak Metal Hidrid Soğutma Sisteminin Kullanilabilirliğinin Araştırılmasi
2 105 Analytical investigation of a refrigeration cycle integrated with mechanical subcooling using different refrigerant pairs
3 104 Thermodynamic Simulation of a Novel Refrigeration System Using Ejector Integrated Subcooling
4 12 Parabolik Kollektörle Absorbsiyonlu Buzdolabının Deneysel Çalışması
5 36  Microcogeneration Systems Based on Renewable Energy Sources : A General 
6 106 Enhancement of PV Panels Power Using Ground Source Heat Exchanger
15:30 PV elektrik Tatlıca 1 108 PV Sistemler Elektriksel Arızalar
2 91 Hibrit Güç Sistemlerinde Arıza Tespiti
3 65 Elektrik Tesisinde Harmonik İncelemesi ve Harmonik Filtreli Kompanzasyon
4 141 Şebekeye Bağlı PV sistemlerde LCL Filtre Parametrelerin Dizaynı
5 37 Partial Shading Condition Controller for Solar Panels : An Overview
6 80 GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN İNVERTER TASARIMDAKİ SON GELİŞMELER